Sơ đồ đặt phòng

Thao tác trực quan: Từ Room Forecast có thể xem ngay được chi tiết khách/đoàn khách nào đang chiếm dụng và ngay lập tực có thể Ammend được thông tin của khách, đoàn khách đó mà không phải quay về chức năng Edit Reservation
- Kết hợp với hệ thống GDS
- Quản lý Reservation, Group, Allotment, FIT, GIT,...
- Quản lý Rate, rate code khoa học, chính xác,..